GDPR

Comes OEE > GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá.

Seznamte se prosím s informací, jak společnosti

Compas automatizace, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 610/26, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 47904585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9408,

Compas robotika, s.r.o. se sídlem Nádražní 610/26, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 07677995, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 109512 a

COMPAS, spol. s r. o. sídlem Nádražní 610/26, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 00559911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 241

Dále jen Společnosti COMPAS, jen COMPAS nebo též my

zpracovávají v souvislosti s poskytováním produktů a služeb Vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje od Vás potřebujeme?

Společnosti COMPAS jsou Správci osobních údajů, které nám Vy jako zákazník, dodavatel či partner poskytujete. Osobní údaje od Vás získáváme z různých zdrojů, včetně zdrojů veřejně dostupných, kterými jsou veřejné rejstříky (např. obchodní rejstřík), webové stránky společnosti, dokumentace nezbytná při plnění smlouvy (mailová či jiná komunikace, objednávky). Shromažďujeme o Vás jen základní osobní údaje, nikoliv zvláštní citlivé typy informací. Tyto osobní údaje zahrnují jméno, příjmení, titul, adresu, název firmy, pozici ve firmě, e-mail, telefon, odborné preference (viz produkty a služby na našich webových stránkách). V roli Správce vašich osobních údajů vystupují všechny Společnosti COMPAS a vaše osobní údaje mezi sebou sdílejí.

Proč je potřebujeme?

Potřebujeme znát pouze takové Vaše základní osobní údaje, abychom Vám mohli poskytnout informace o našich produktech a službách, marketingových akcích (semináře, konference) v souladu s Vašimi potřebami a preferencemi a v rámci plnění našich smluvních vztahů a závazků plynoucích z platné legislativy, a to různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky (elektronická pošta, webináře) či telefonickým hovorem. Případně abychom Vás mohli oslovit poptávkou vašich služeb pro naše společnosti, jste-li naším dodavatelem.

Jak s osobními údaji nakládáme?

Při zpracování Vašich osobních údajů uplatňujeme následující postupy a mechanismy, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami.

 • Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům.
 • Vždy Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů.
 • V našich Společnostech COMPAS dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům.
 • Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Komu je zpřístupňujeme?

Veškeré námi zpracovávané osobní údaje zpracovávají naši pracovníci na území Evropské unie. Osobní údaje, které shromažďujeme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související se zajištěním prodeje našeho zboží a služeb, jejich doručování, vyřizování objednávek, administrativní podporou či využívání softwarových prostředků. Tyto osoby jsou tak v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje tak můžeme sdílet zejména:

 • s našimi sesterskými společnostmi ze skupiny COMPAS, a to zejména za účelem administrativní podpory při prodeji zboží a služeb, sdílení některých služeb a/nebo pro zajištění fakturace,
 • s dodavateli našich IT systémů, kteří mohou mít v určitých případech přístup k Vašim osobním údajům,
 • orgánům veřejné moci, vyžadují-li to právní předpisy.

Chceme být Vaším důvěryhodným a transparentním partnerem, a proto s osobními údaji neobchodujeme. Všichni poskytovatelé služeb, kteří pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje, jsou smluvně vázáni smlouvou o ochraně údajů a o mlčenlivosti nebo jinými právními předpisy.

Jak dlouho osobní údaje držíme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, na kterou nám dáte k jejich zpracování souhlas, nebo po kterou je zpracování vyžadováno legislativou či trváním našeho vzájemného smluvního vztahu.

Jaká jsou Vaše práva?

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako Správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, vymazání, přenos, právo podat námitky a také právo požadovat omezení našeho zpracování. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním údajů ke všem nebo některým účelům, který jste nám poskytli.

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pokud uplatníte jakékoliv své právo, informujeme o přijatém opatření nebo opravě nebo vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s Vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Práva vztahující se k osobním údajům, vč. odvolání souhlasu, můžete uplatnit kdykoli níže uvedenými způsoby:

 1. emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu info@compas.cz
 2. doporučeným dopisem s ověřeným podpisem poštou na adresu Správce
 3. osobně v sídle Správce

Po uplatnění práv Vás můžeme požádat o poskytnutí některých identifikačních informací, které jste nám poskytli. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán Vámi. Odpovíme Vám do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti.

Pokud si přejete získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo pokud máte jakékoli dotazy, připomínky, námitky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na nás. Naši pracovníci Vám sdělí informaci, jak postupovat s Vaší konkrétní žádostí.

Kontaktní adresa správce

Pro všechny Společnosti COMPAS:

Nádražní 610/26, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: +420 567 567 111

e-mail: info@compas.cz