COMES OEE ve společnosti Medin a.s.

Identifikace prostojů, analýza a následné adekvátní nápravná opatření

Comes OEE > COMES OEE ve společnosti Medin a.s.

„V roce 2012 došlo v naší společnosti, která je největším výrobcem zdravotnických nástrojů a traumatologických implantátů v České Republice, k zásadnímu rozšíření strojového parku. Důvodem byla vzrůstající poptávka po našich výrobcích a zároveň snaha vyrábět co nejefektivněji a nejekonomičtěji.

Zásadní otázkou pro vedení podniku bylo to, jak zajistit, aby nová zařízení byla využívána v maximální možné míře. Rozhodli jsme se proto pořídit nějaký jednoduchý monitorovací systém, který by nám umožnil prostoje identifikovat, analyzovat a následně přijímat adekvátní nápravná opatření.

Po prozkoumání trhu jsme zvolili systém COMES OEE od společnosti COMPAS automatizace, spol. s r.o. ze Žďáru nad Sázavou. Vyhovoval nám svou jednoduchostí, modulárností i cenou. Rozhodli jsme se jít cestou postupné implementace a instalovat monitorovací zařízení na jeden klíčový stroj, naučit se s ním pracovat, vyhodnotit jeho přínos a následně se rozhodnout o jeho případném rozšíření.

K nainstalování systému a jeho odzkoušení došlo v řádu dní. Příjemným překvapením pro mne byla jednoduchost použití, která umožnila vyškolit obsluhu doslova během pár desítek minut. V zásadě okamžitě po nainstalování mi systém hlásil, zda stroj jede nebo stojí. Během následujících dvou týdnů, kdy jsme se seznamovali se systémem, probíhala přímá komunikace s technickou podporou, která nám prakticky on-line pomohla s vyřešením veškerých nejasností.

Dnes máme k dispozici data ohledně vytížení stroje, typu jednotlivých prostojů, produktivity a zmetkovitosti. Na základě těchto dat jsme schopni určit problémy a přijímat opatření k jejich odstranění. Navíc ve stejném systému připravujeme frontu práce pro daný stroj.

Další přínosy systému COMES OEE osobně spatřuji v

  • získání přehledu vedoucích pracovníků o aktuálním stavu a efektivitě zařízení (díky webové aplikaci prakticky kdykoliv a odkudkoliv)
  • odhalení plýtvání a to především díky vizualizaci a věrohodnosti automaticky sebraných dat
  • sledování efektivity starších zařízení, u kterých dnes nemáme přesné informace potřebné pro rozhodování o jejich případné obnově
  • změně přístupu obsluhy, která si je dnes vědoma toho, že jim vedoucí pracovníci „vidí pod ruce“ aniž by museli být fyzicky přítomni na pracovišti

Díky všem těmto indiciím jsme vyhodnotili celý projekt jako velice přínosný a rozhodli jsme se k rozšíření na další zařízení.“

řekl Michal Steinvald
výrobní ředitel společnosti MEDIN, a.s., Nové Město na Moravě